Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία

Στο εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης «ΤεχνάΖω» σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολεία. Τα προγράμματα αυτά συνδέονται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και προωθούν σημαντικούς εκπαιδευτικούς στόχους μέσα από μια βιωματική μαθησιακή διαδικασία. Τέλος το «ΤεχνάΖω» είναι στη διάθεση του κάθε σχολείου να δημιουργήσει ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βάση των αναγκών και των ενδιαφερόντων του.